MARIUSZ DRABAREK

Kontakt / Contact: 

 

E-mail: drabarekmariusz@gmail.com

www.facebook.com/mariusz.drabarek.58

Tel: (0048) 531 266 955

 

Urodziłem się w Polsce w 1979 roku. Studiowałem i konsultowałem się z kilkoma wybranymi malarzami, m.in. z Pawłem Wolańskim.

Jestem członkiem londyńskiego BowArt, gdzie mieszkałem przez 11 lat. Jako członek tej organizacji brałem udział w wielu konkursach, warsztatach i wystawach. To tam oraz wcześniej w Warszawie zdobyłem potrzebną mi wiedzę i dojrzałość artystyczną. To tam dopracowałem warsztat.

W mojej filozofii bycia artystą jest coś przyziemnego, moje obrazy są tym kim jestem. Są emocjami uczuciami i namiętnościami które wchłonę. Za pomocą farb wyrażam siebie, bo to medium jest mi najbliższe. Dobrze zestawione kolor, forma i przekaz mogą zastąpić tysiąc słów.

W swoich obrazach rekonstruuję rzeczywistość stworzoną przez środki masowego przekazu. Kroję ją na kawałki, miksuję, przetwarzam i łączę na nowo według własnych proporcji. Jestem pod silnym wpływem New Wild (Die Neue Wilde), moja sztuka płonie mocnymi, agresywnymi kolorami, z określonymi perspektywami i ostrymi kontrastami, co czyni je często wyrazem gniewu i buntu.

Mój styl to kompilacja kilku prądów sztuki. Neoekspresjonizmu, malarstwa figuratywnego z pewnym wpływem prymitywizmu. Łączę różne porządki, różne rzeczywistość z duchowością i mistycyzmem. Filozofię Dalekiego Wschodu z czystą sztuką uliczną, popkulturą i teoriami spiskowymi. Wszystko, co maluje, powstaje pod dużym naciskiem metafizyki.

Wystawiałem w:2019 Galeria"Projekt 101" ul. Piękna 62/64 00-672 Warszawa2016 ''Sienko Gallery'', 57A Lant St., LondonZostałem nagrodzony w 2012 roku w konkursie National Open Art zz obrazem „Papież – elita rządząca”2010 w Thames Tunnel Mills, Rotherhite St., „Art at the Mills”, Londyn2007 w POSK Gallery. Hammersmith 238-246 King St, Londyn

 

                                                                         English

 

I was born in Poland in 1979. I studied and consulted with several selected painters, including Paweł Wolański and Jerzy Fudala.

I am a member of London's BowArt, where I lived for 11 years. As a member of this organisation, I took part in many competitions, workshops and exhibitions. There and before in Warsaw I gained the knowledge and artistic maturity I needed. This is where I refined my workshop.

There is something prosaic in my philosophy of being an artist, my paintings are who I am. They are emotions, feelings and passions that I absorb. I express myself with paints because this medium is closest to me. Well-combined colour, form and message can replace a thousand words.

In my paintings I reconstruct the reality created by the mass media. I cut it into pieces, mix, process and recombine with my own proportions. I am strongly influenced by New Wild (Die Neue Wilde), my art burns with strong, aggressive colours, with certain perspectives and sharp contrasts, which often makes them an expression of anger and rebellion.

My style is a compilation of several directions in art. Neo-expressionism, figurative painting with some influence of primitivism. I combine  different orders, different realities with spirituality and mysticism. Far Eastern philosophy with pure street art, pop culture and conspiracy theories. Everything I paint arises under the pressure of metaphysics.

I exhibited in:2019 Gallery "Project 101" ul. Piękna 62/64 00-672 Warsaw2016 '' Sienko Gallery '', 57A Lant St., LondonI was awarded in 2012 in the National Open Art competition with the painting "Pope - the ruling elite"

2010 at Thames Tunnel Mills, Rotherhite St., "Art at the Mills", London 2007 at the POSK Gallery. Hammersmith 238-246 King St, London

 
 
 
 

 

W pracowni:

 

     O MNIE / ABOUT ME

Wystawa Londyn 2016: